Аnxiеtаtеа fаţă dе tеstаrе (еngl. tеst аnxiеty), соnсерt utilizаt, în litеrаturа dе sресiаlitаtе, şi sub dеnumirеа аnxiеtаtе fаţă dе еxаmеn (еngl. еxаm аnxiеty), а susсitаt о bоgаtă litеrаtură, din саrе rеiеsе imроrtаnţа studiului саuzеlоr, mаnifеstărilоr саrасtеristiсе şi еfесtеlоr асеstui fеnоmеn, întâlnit аdеsеа în rândul еlеvilоr, studеnţilоr sаu аl аdulţilоr саrе sе рrеzintă lа о tеstаrе рrоfеsiоnаlă sаu lа о tеstаrе рsihоlоgiсă.

În Moldova, ultima vreme, viaţa social-politică a fost inundată de înflăcăratele agitaţii preelectorale cît şi postelectorale. Toată mass-media şi toate publicaţiile au mereu o unică şi vastă temă de abordare-viaţa politică. Şi nimeni se pare că nu a băgat de seamă că la noi în ţărişoara noastră mică, a demarat o răsturnare de sistem. Una în adevăratul sens al cuvîntului. Şi nu e vorba de politică, ci de un aspect drastic al ei-soarta copiilor orfani.

Am selectat o idée care mi se pare destul de actuală, dar pe care mulţi n-o înţeleg în deplinătate

’’Inamicul adevărat nu este anturajul, inamicul adevărat este nesiguranţa în sine’’

Ideea racolată de mine din prima istorie a discursului lui Steve Jobs vizează următorul mesaj

’’Cunoştinţele sunt cea mai mare bogăţie a unui student sărac’’

La sfărşitul ciclului de studii I licenţă sau ciclului de studii II masterat - te pomeneşti în situaţia că trebuie să alegi o temă pentru elaborarea tezei de licenţă sau tezei de master! Aici te pomeneşti în faţa următoarei situaţii - nu ştii de la ce trebuie să porneşti pentru a scrie această lucrare; care sunt cele mai bune surse de inspraţie pentru ca teza de licenţă sau teza de master să posede un grad ridicat de originalitate şi unicitate! La ce coordonator ştiinţific să apelezi pentru a fi îndreptat în direcţia de cercetare corectă; şi mai mult ca atît - cum să sitematizezi materialul acumulat încît să corespundă cerinţelor scrierii unei lucrări ştiinţifice în limitele unei teze de master sau teză de licenţă! Pentru toate aceste situaţii incerte şi multe altele echipa www.proiectemoldova.com îşi vine în ajutor şi te informeză asupra paşilor corecţi în elaborarea tezei de licenţă sau tezei de master!

Universităţile din Republica Moldova sunt în proces de reformare, şi în acest context, privite ca un sistem complex de instruire superioară, ele necesită o schimbare atît din interior cît şi din exterior. 

În acest context, cele două componente de bază care sunt necesare pentru existenţa unei Universităţi, în cazul nostru în Republica Moldova, profesorii şi studenţii, interacţionează permanent, inclusiv şi în situaţia cînd se iveşte necesitatea şi cerinţa de a scrie o teză de licenţă sau o teză de master.

Back to top