Cuprins:

 

 

ADNOTARE (în limba română)....................................................................... 3

ADNOTARE (în limba engleză)........................................................................ 4

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................. 5

INTRODUCERE.............................................................................................. 6

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTROLUL ADMINISTRATIV 10

1.1 Noţiunea şi obiectul controlului.................................................................. 10

1.2 Condiţii de eficienţă ale controlului............................................................. 15

II. ELEMENTE DISTINCTIVE ALE PROCEDURII CONTROLULUI ADMINISTRATIV.......................................................................................... 21

2.1 Clasificări, forme şi metode ale controlului................................................. 21

2.2 Funcţionalitatea controlului administrativ.................................................. 30

2.3 Efectele controlului administrativ............................................................... 34

III. ASPECTE GARANTĂRII LEGALITĂŢII ACTELOR CONSILIULUI RAIONAL LEOVA PRIN INTERMEDIUL INSTITUŢIEI CONTROLULUI ADMINISTRATIV.......................................................................................... 39

3.1 Admisibilitatea şi necesitatea acţiunilor de control administrativ a activităţii Consiliului raional Leova.................................................................................. 39

3.2 Activitatea organelor speciale de control în materia evaluării activităţii Consiliului raional Leova.................................................................................................... 41

CONCLUZII ŞI RECOMANDARI................................................................... 47

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 49

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII............................... 52

Teza de licenţă reflectă cercetările ştiinţifico-practice ale autorului în domeniul controlului activităţii consiliilor locale şi raionale, primarilor, preşedinţilor raioanelor exercitat nemijlocit de Guvern sau de subiectele guvernamentale abilitate cu acest drept.

Scopul cercetărilor este studiul pertinent, complex şi comparat al doctrinelor şi legislaţiei Republicii Moldova şi ale unui şir de state referitor la fenomenul juridic „controlul administrativ al autorităţilor administraţiei publice din partea guvernului” în condiţiile descentralizării şi autonomiei locale, ţinînd cont de standardele şi principiile consfinţite în Cartea Europeană a Autonomiei Locale în sfera controlului autorităţilor de nivel superior asupra autorităţilor administraţiei publice.

Actualitatea temei investigate: Realizarea reformelor în Republica Moldova şi asigurarea unui mediu social–economic decent, echitabil şi stabil pentru populaţie sînt posibile doar în prezenţa unui sistem de administrare contemporan, dezvoltat în baza principiilor ştiinţifice. În acest context, menţionăm că administraţia publică fiind o ştiinţă relativ nouă în lume şi foarte nouă în Republica Moldova, organele centrale şi locale ale administraţiei publice din Moldova întîmpină greutăţi mari în elaborarea planurilor de activitate, stabilirea priorităţilor, soluţionarea celor mai diverse probleme practice. La etapa curentă e necesar de a evita întrucît e posibil învăţarea din propriile greşeli şi de a stimula cît mai mult utilizarea experienţei altor ţări, care deja au depăşit problemele Moldovei la etapa dată.

Actualitatea temei este dată de faptul că controlul activităţii administraţiei publice reprezintă o cerinţă a principiului legalităţii care conduce activitatea administraţiei publice şi care supune autoritatea administrativă obligaţiei de a emite sau adopta acte administrative cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege.

ţiei de a emite sau adopta acte administrative cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege.

Back to top