Cuprins:

 

 

Adnotare.......................................................................................................... 3

Introducere....................................................................................................... 5

I. Consideraţii generale privind zonele protejate ale Republicii Moldova..... 5

1.1 Noţiuni caracteristice zonelor potejate  ale Republicii Moldova.................. 5

1.2 Clasificarea şi trăsturile zonelor protejate................................................... 8

II. Administrarea de stat în domeniul protecţiei zonelor protejate ale Republicii Moldova........................................................................................................... 19

2.1 Formele şi metodele administrării de stat în domeniul protecţiei zonelor protejate.......................................................................................................................... 19

2.2 Promovarea dezvoltării durabile a zonelor  protejate.................................. 27

2.3 Responsabilitatea autorităţilor Administraţiei Publice în domeniul protecţiei şi conservării naturii............................................................................................. 35

III. Posibilităţi de ocrotire, dezvoltare şi valorificare a zonelor protejate ale RM. Studiu de caz: Raionul Hînceşti.................................................................................. 39

3.1 Analiza potenţialului de dezvoltare a Raionului Hînceşti prin prisma analizei zonelor protejate............................................................................................................ 39

3.2 Atribuţiile şi acţiunile autorităţilor publice în conservarea zonelor protejate la nivelul raionului Hînceşti.............................................................................................. 46

Concluzii şi recomandări................................................................................. 51

Bibliografie...................................................................................................... 53

Anexe

Declaraţia privind asumarea răspunderii

Scopul şi obiectivele lucrării: scopul lucrării constă în analiza zonelor protejate ale Republicii Moldova. În vederea realizării scopului propus au fost formulate obiectivele. Printre obiectivele principale ale tezei se enumără: studiul istoriografic al problemei, definirea conceptelor de zonă protejată, aprecierea responsabilităţii autorităţilor Administraţiei Publice în domeniul protecţiei şi conservării naturii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul inovator al investigaţiei rezidă în faptul de a analiza şi cerceta caracterul poziţiei administrării de stat în domeniul protecţiei zonelor protejate.

Deşi în Republica Moldova au fost efectuate unele cercetări cu privire la problema studiată în teză, lucrarea în cauză vine să continue efortul depus prin aprofundarea şi elucidarea formelor şi metodelor administrării de stat în domeniul protecţiei zonelor protejate. Inovaţia ştiinţifică a lucrării este determinată de faptul că această investigaţie este una din primele încercări de abordare complexă a zonelor potejate ale Republicii Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea şi argumentarea locului şi rolului zonelor potejate ale Republicii Moldova în contextual activităţilor administraţiei publice.

Back to top