Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 480

Cuprins:

 

 

ADNOTARE.................................................................................................... 3

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................. 4

INTRODUCERE.............................................................................................. 5

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND POLITICA RESURSELOR FINANCIARE LA NIVEL LOCAL............................................................... 9

1.1 Conceptul politicii resurselor financiare la nivel local................................. 9

1.2 Principiile şi obiectivele politicii resurselor financiare la nivel local............ 13

1.3 Aspecte comparate privind politica resurselor financiare la nivel local în statele contemporane................................................................................................... 16

Capitolul II. PARTICULARITĂŢILE POLITICII RESURSELOR FINANCIARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA............................................................................. 21

2.1 Sistemul resurselor fianciare la nivelul unităţilor administrativ- teritoriale. 21

2.2 Evoluţia politicii financiare la nivel local în contextual reformării finanţelor publice locale................................................................................................................. 34

Capitolul III. SISTEMUL RESURSELOR FINANCIARE GESTIONATE ÎN CADRUL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU........................................................ 43

3.1 Rolul autorităţilor publice din municipiului Chişinău în gestiunea resurselor financiare.......................................................................................................... 43

3.2 Particularităţile resurselor financiare gestionate de primăria municipiului Chişinău.......................................................................................................................... 51

CONCLUZII ŞI RECOMANDARI................................................................... 57

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 60

ANEXE............................................................................................................. 64

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RASPUNDERII............................... 69

Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia constă în implicaţia pe care o are politica fiscală, ca intrument al centrului de decizie publică, în realizarea obiectivelor guvernamentale de dezvoltare social-economică a statului, fiind acel ansamblu de activităţi, metode, forme, tehnici, instrumente şi instituţii specifice prin care se realizează procurarea de resurse fiscale la dispoziţia statului şi, în general, a autorităţilor publice, precum şi distribuirea lor pentru satisfacerea nevoilor publice.

Noutatea ştiinţifică şi valoarea aplicativă a lucrării. Abordînd tema politicii resurselor financiare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, doresc să susţin ideea promovării posibilităţilor de formare a veniturilor bugetare locale ce va facilita procesul de ajustare a legislaţiei şi a restructurării sistemului economic, facilitatea veniturilor prin încasarea directă de către autorităţile locale nu numai a impozitelor şi taxelor locale, cît şi a unor cote părţi din cele cuvenite statului sau, pur şi simplu prin transferarea unor sume alocate direct de la bugetul statului.

Referitor la autorităţile administraţiei publice locale menţionez că au capacitatea de a administra, sub propria răspundere sistemul finanţelor publice, deoarece au un grad înalt de cunoaştere a nevoilor locale, mai înalt decît organele centrale, deci pot reacţiona rapid şi eficient la soluţionarea şi satisfacerea acestora. Deci, aplicarea şi susţinerea autonomiei locale în corelaţie cu descentralizarea financiară la nivel local va putea influnţa direct asupra procesului de gestionare a resurselor financiare, facilitînd acumularea de venituri pentru autorităţile locale prin simplificarea relaţiilor de susţinere financiară între autorităţile publice centrale şi cele locale.