Introducere

Асtuаlitаtеа şi imроrtаnţа tеmеi. La etapa actuală, în dezvoltarea sistemului de drept, în ultimul timp, se observă o tendinţă continuă de diferenţiere, specializare şi consolidare a noi ramuri de drept, printre care menţionăm dreptul economic, dreptul penitenciar, dreptul vamal, dreptul transporturilor, dreptul maritim, dreptul bancar, dreptul proprietăţii intelectuale etc. Nu putem trece cu vederea nici dreptul contravenţional. Noua ramură a sistemului de drept în Republica Moldova, denumită “Dreptul contravenţional”, are mai mult un caracter autonom, capabil să surprindă, pe plan ştiinţific şi pe plan normativ, realităţile politico-economice, culturale şi sociale, este apt să ajute la reglementarea şi dezvoltarea acestor realităţi.

Dreptul contravenţional dispune de obiect propriu de reglementare. Cum s-a subliniat în teoria dreptului, o ramură de drept se instituie şi există numai dacă posedă un obiect special pe care îl reglementează. Din acest punct de vedere, obiectul Dreptului contravenţional îl constituie relaţiile sociale prin care este reglementată activitatea organelor competente împotriva fenomenului contravenţional, ca urmare a săvârşirii contravenţiei, în vederea tragerii la răspundere contravenţională în conformitate cu procedura contravenţională stabilită prin lege.

Cuprins:

 

 

 

Lista abrevierilor .......................................................................................................................... 3

Introducere.................................................................................................................................... 4

 

I. ANALIZA INVESTIGAŢIILOR TEORETICE PRIVIND INSTITUŢIA CONTRAVENŢIEI......................................................................................................................................................... 8

1.1 Conceptul de contravenţie prin prisma doctrinei naţionale....................................................... 8

1.2 Conceptul de contravenţie prin prisma publicaţiilor din alte state............................................. 16

 

II. CARACTERISTICA JURIDICĂ A CONTRAVENŢIEI................................................. 21

2.1 Semnele obiective ale componenţei contravenţiei..................................................................... 21

2.2 Semnele subiective ale componenţei contravenţiei.................................................................... 27

2.3 Delimitarea contravenţiei de alte fapte ilicite............................................................................ 31

 

III. CONTRAVENŢIA – OBIECT DE REGLEMENTARE A STATELOR STRĂINE... 42

3.1 Contravenţia în legislaţia unor state aparţinând sistemului de drept continental şi anglo-saxon           42

3.2 Contravenţia în legislaţia unor state aparţinând spaţiului CSI................................................... 50

 

Concluzii şi recomandări.............................................................................................................. 54

Bibliografie..................................................................................................................................... 56

Declaraţia de onestitate        59

Bibliografie

 

1.             Baltag D. Teoria răspunderii şi responsabilităţii juridice. Chişinău: ULIM, 2007, p. 32

2.             Bîrliganu, G. Răspunderea juridică. Bucureşti: Tipografia Tribuna economică, 1999, p. 74

3.             Boroi Al. Drept penal. Partea Generală. Bucureşti: All Beck, 1999, p. 283

4.             Botnaru S., Şavca A. Drept penal. Partea Generală. Vol.I. Chişinău: Cartier Juridic, 2005, p. 424

5.             Brezoianu D. Drept administrativ. Partea generală. Bucureşti: Editura Universităţii “Titu Maiorescu”, 2002, p. 184.

6.             Bulai C. Infracţiuni şi contravenţii. Criterii de deosebire. În: Studii şi cercetări juridice, nr. 2/1973. p. 221-271

7.             Bulai C. Manual de drept penal: partea generală. Bucureşti: AII Beck, 1999, p. 285

8.             Cilibic D. Structura logico-juridică a contravenţiei. Dreptul contravenţional ca ramură distinctă a sistemului de drept: Materialele simpoz. şt. studenţesc univ. din 3 dec. 2010/red. şt.: Victor Guţuleac. Ch.: “Notograf Prim” SRL, 2011

9.             Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI  din  24.10.2008. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78-84/100 din 17.03.2017

10.         Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.159-162/648 din 29.07.2003. http://lex.justice.md/md/326757/

11.         Codul penal al Republicii Moldova: comentariu. Sub red. Alexei Barbăneagră. Chişinău: Centrul de Drept al Avocaţilor, 2003, p. 169

12.         Comarniţcaia E., Zlateva E. Dreptul contravenţional ca ramură a sistemului de drept: evoluţia lui. În: Legea şi viaţa, 2011, nr.10, p. 35.

13.         Costin M. Noţiunea de conduită ilicită şi criteriile de determinare. În: Revista Română de Drept, 1970, nr. 10. p. 109

14.         Creangă I. Curs de Drept Administrativ. Chişinău: Epigraf, 2004, p. 209

15.         Cuşnir V., Varietăţi de sancţiuni pentru delictele fiscale. În: Buletinul judecătoriei Economice şi serviciului fiscal de stat. Chişinău, nr. 4, 2002, p. 17-19

16.         Drăghici C. şi alţii. Drept contravenţional. Bucureşti: Tritonic, 2003, p. 32

17.         Dunleavy P., Brendan O’Leary, Teoriile statului şi dreptului modern, Bucureşti 2002, pag 107-108

18.         Furdui S. Drept contravenţional. Manual. Chişinău: Cartier Juridic, 2005, p. 109

19.         Gliga, I. Consideraţii privind definirea răspunderii juridice. Cluj. 1970, p. 98

20.         Guţuleac V. Drept administrativ/ coaut.: Comarnițcaia E., Spînu I.; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. De Științe Penale și Criminologie aplicată. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, p. 537

21.         Guţuleac V. Drept contravenţional. Chişinău: ULIM, (Tipografia „Bons Offices”), 2006, p.114

22.         Guţuleac V. Responsabilitatea şi răspunderea ca elemente ale statutului administrativjuridic al funcţionarului public. În: Materialele conferinţei internaţionale ştiinţificopractice „Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova” din 21. 05. 2008. Vol. I. Chişinău: AAP, 2008. p. 181-184

Back to top