Introducere

În orice ţară, condiţia de bază în combaterea contravenţionalităţii este reacţia operativă şi eficace a statului la conflictul contravenţional apărut, realizarea principiului inevitabilităţii răspunderii contravenţionale la comiterea cu vinovăţie a faptei contravenţionale.

Realizarea funcţiei fireşti de protecţie administrativ-juridică a valorilor sociale prin intermediul normei materiale de drept contravenţional ar fi fost practic irealizabilă fară instituirea unui mecanism procesual adecvat.

Se ştie că reglementarea administrativ-juridică a relaţiilor sociale protejate nu se face direct prin dispoziţia normei materiale de drept contravenţional (regulile de conduită prescrise), ci prin prevenirea persoanelor pasibile de a încălca aceste reguli de conduită, conştientizarea faptului că faţă de ele pot fi aplicate unele sancţiuni contravenţionale care, în esenţă, reprezintă o reală manifestare a forţei coercitive a statului, adică se prezintă, într-o măsură oarecare, ca un sistem de garanţie a valorilor sociale protejate de stat.

Асtuаlitаtеа şi imроrtаnţа tеmеi. La momentul actual, scopul legii contravenţionale constă în apărarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei, apărarea proprietăţii, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluţionarea cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea săvîrşirii de noi contravenţii. Instituţia privind contravenţia este proprie mai multor legislaţii contemporane, dar modalitatea, denumirea ei este deosebită atât în funcţie de tradiţia juridică a ţării, cât şi de modul neuniform în care se tratează din punct de vedere doctrinar, legislativ şi judiciar.

Unul dintre principiile răspunderii contravenţionale este inevitabilitatea acesteia, potrivit căruia restabilirea ordinii sociale şi repararea pagubei pricinuite ca urmare a săvîrşirii unei contravenţii este un efect de neevitat. În vileag în acest context fiind pus procesul contravenţional.

Cuprins:

 

Lista abrevierilor .......................................................................................................................... 3

Introducere.................................................................................................................................... 4

 

I. CONCEPTE GENERALE PRIVINDPROCESUL CONTRAVENŢIONAL.................. 7

1.1 Aspecte generale privind noţiunea de proces contravenţional: esenţă şi scop........................... 7

1.2 Generalităţi privind fazele procesului contravenţional.............................................................. 12

1.3Clasificare şi calcularea termenelor procesual contravenţionale................................................. 15

 

II. PARTICIPANŢII LA PROCESUL CONTRAVENŢIONAL........................................... 19

2.1 Autorităţile statului ca participanţi la procesul contravenţional................................................. 19

2.2 Părţile interesate ca participanţi la procesul contravenţional...................................................... 24

2.3 Competenţa autorităţilor împuternicite să soluţioneze cauza contravenţională.......................... 27

 

III. MĂSURILE DE CONSTRÎNGERE ŞI ASIGURARE A PROCESULUI CONTRAVENŢIONAL......................................................................................................................................................... 32

3.1 Măsurile procesuale de constrângere şi de asigurare în procesul contravenţional .................... 32

3.2 Caracteristica măsurilor procesuale de constrângere conform normelor legale în vigoare........ 37

3.3 Procedura de aplicare a măsurilor de constrângere şi asigurare a procedurii contravenţionale. 42

 

Concluzii şi recomandări.............................................................................................................. 48

Bibliografie..................................................................................................................................... 51

Declaraţia de onestitate................................................................................................................. 54

Bibliografie

1.             Bădescu M., Concepte fundamentale în teoria şi filosofia dreptului. Teoria răspunderii şi sancţiunii juridice. Bucureşti: Ed. Lumina Lex, 2001, pag 15

2.             Barac L., Răspunderea şi sancţiunea juridică. Bucureşti: Ed. Lumina Lex, 1997, pag 23

3.             Beşliu L. Cauzele şi condiţiile creşterii/descreşterii stării contravenţionalităţii. În: Jurnal Juridic Naţional: teorie şi practică, nr.3(19), mai-iunie, 2016, p.79-84

4.             Brînza S., Stati V. Cu privire la posibila neconstituţionalitate a unor amendamente recente operate în Codul penal şi în Codul contravenţional. În: Revista Naţională de Drept, 2017, nr.2, p.2

5.             Butoi T., Voinea D., Iftene V. şi alţii. Victimologie (curs universitar) (perspectiva juridică, socio-psihologică şi medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor). Bucureşti: Pinguin Book, 2004, p. 20

6.             Cochinescu N., Organizarea puterii judecătoreşti în România. Bucureşti: Lumina Lex, 1997, pag 153-155; Chiuzbaian Gavril I., Sistemul puterii judecătoreşti. Bucureşti: Continent XXI,2002, pag 139-140;

7.             Cochinescu N., Totul despre Ministerul public. Bucureşti: Lumina Lex, 2000, pag 90

8.             Codul contravenţional al Republicii Moldova. Legea nr. 218-XVI din 24.10.2008. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78-84/100 din 17.03.2017

9.             Codul cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova, adoptat la 29. 03. 1985. în: Veştile Sovetului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.M., nr. 3 din 1985, art. 47 (abrogat).

10.         Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală). Legea nr. 122-XV din 14.03.2003. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.248-251/699 din 05.11.2013

11.         Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. Ratificată prin HP nr.1298-XIII din 24.07.97. În vigoare pentru RM din 12 septembrie 1997//TI, 1998, vol. 1, p.341

12.         Creangă I., Curs de drept administrativ./ Pentru studenţii facultăţilor de drept. Vol. I. Ediţie rev. şi compl. – Chişinău: Editura Epigraf, 2004, pag 327

13.         Damaschin M. Tratat de procedură penală. Partea generală. În lumina noului Cod de procedură penală. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2014, p. 246

14.         Declaraţia suveranităţii Republicii Sovietice Socialiste Moldova // Hotărîrea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova nr.148-XII din 23 iunie 1990. Veştile, 1990, nr.8, art.192.

15.         Decretul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova cu privire la puterea de stat nr.201-XII din 27 iulie 1990 // Veştile, 1990, nr.8, art.208.

16.         Dicţionarul enciclopedic român. Vol. 4. - Bucureşti: Politica, 1966, p. 879

17.         Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a II-a. - Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1998, p. 1160

18.         Dongoroz V. et. al. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală. Vol. I. Bucureşti: Academiei, 1975, p. 99

19.         Dongoroz V., Kahane S., Antoniu G. et. al. Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală. Vol. V. București: Editura Academiei Române. ALL BECK, 2003, p. 78

20.         Furdui S. Adoptarea Codului contravenţional - etapă logică în evoluţia procesului legislativ din Republica Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2005, nr.8, p.22

21.         Furdui S. Legislaţia Republicii Moldova cu privire la contravenţii în perspectiva integrării europene. În: Legea şi viaţa, 2008, nr.8, p.18

22.         Furdui S. Opinie cu privire la sesizarea Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie în probleme de drept contravenţional. În: Legea şi viaţa, 2010, nr.11, p.4

23.         Furdui S. Procedura în cazuri cu privire la contravenţiile administrative. Chişinău, 2000, p.9

24.         Gladchi Gh. Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi applicative. Chişinău: ACADEMIA ”ŞTEFAN CEL MARE”, 2005, p. 141

Back to top