Introducere

Actualitatea şi importanţa temei. Scopul de bază al legii penale este de a apăra persoana şi statul de infracţiuni, precum şi prevenirea săvârşirii de noi fapte infracţionale. De fapt, dreptul penal este un sistem de norme materiale care se aplică prin intermediul normelor procesuale, ce servesc ca instrument pentru norma materială.

Aceeaşi lege procesual penală oferă organelor de ocrotire a normelor de drept anumite împuterniciri întru atingerea scopului legii penale şi procesual penale. Aceste organe sunt abilitate să aplice anumite măsuri care deseori contravin voinţei presupuşilor subiecţi ai faptelor interzise de lege, masuri denumite de însăşi lege ca măsuri procesuale de constrângere. Prima măsură de acest gen reglementată de Codul de procedură penală într-un capitol aparte este reţinerea. Această poziţionarea de către legiuitor nu este una întâmplătoare, ci se datorează importanţei caracterului şi circumstanţelor în care ea se desfăşoară.

Actualitatea temei prezentei teze de licenţă porneşte de la premiza că în sfera activităţii judiciare penale legislatorul admite aplicarea măsurilor procesuale de constrângere, care limitează libertăţile omului, inclusiv şi reţinerea persoanei bănuite în comiterea infracţiunii. Şi în acest context, implicit aplicarea procedurii de audiere a bănuitului, care se face numai în prezenţa unui apărător ales sau a unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, imediat după reţinerea bănuitului sau, după caz, după punerea sub învinuire, dacă acesta acceptă să fie audiat.

Cuprins:

Lista abrevierilor ............................................................................................................................. 3

 

Introducere...................................................................................................................................... 4

 

I. Reţinerea în sistemul măsurilor procesual penale de constrîngere........................................ 7

1.1 Libertatea şi siguranţa persoanei în procesul penal.................................................................... 7

1.2 Definirea şi efectele reţinerii...................................................................................................... 9

1.3 Procedura reţinerii..................................................................................................................... 16

1.4 Reţinerea în dreptul comparat................................................................................................... 21

 

II. Audierea bănuitului în procesul penal.................................................................................... 29

2.1 Bănuitul şi statutul lui procesual............................................................................................... 29

2.2 Ordinea procesuală de audiere a bănuitului.............................................................................. 38

2.3 Verificarea şi valoarea probantă a declaraţiilor bănuitului......................................................... 50

 

Concluzii şi recomandări................................................................................................................. 56

 

Bibliografie...................................................................................................................................... 58

 

Declaraţia privind asumarea răspunderii.......................................................................................... 62

Bibliografie

 

1.                  Antoniu G. Dicţionar de procedură penală, Bucureşti,Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, p. 156

2.                  Aspecte de practică privind percheziţia şi arestarea preventivă”, Simpozion susţinut de Asociaţia Baroului American, Martie 2007, pg. 59-60

3.                  Blănaru D. Concepte de bază a justiţiei penale, ARC, Chişinău, 2001, p. 281

4.                  Boroi A., Ungureanu Şt.-G., Jidovu N. Drept procesual penal. Ediţia a 2-a. Ed. ALL BECK. Bucureşti, 2002, p. 208

5.                  Botezatu R., Gribincea V., Osoianu T. Raport privind respectarea dreptului la libertate la faza urmăririi penale în Republica Moldova. În: Avocatul poporului. Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept. Ediţie specială. Chişinău, 2013, p. 84

6.                  Breban V. Dicţionar General al Limbii Române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p. 42

7.                  Briciu Traian C. Instituţii judiciare: principiile de organizare a justiţie i: magistratura, avocatura. Bucureşti: C.H.Beck, 2012, p. 88

8.                  Carajeleascov C. Garanţiile procesuale asigurate de către judecătorul de instrucţie la internarea persoanei în instituţia medicală pentru efectuarea expertizei psihiatrice în cadrul urmăririi penale. În: Revista Naţională de Drept, 2017, nr.6, p.36

9.                  Chiriazi R. Regimul juridic al nulităţii actelor de procedură în noul Cod de procedură civilă. În: Dreptul, nr.8, 2011, p. 75-83

10.              Codul contravenţional al Republicii Moldova. Legea nr. 218-XVI din 24.10.2008. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78-84/100 din 17.03.2017

11.              Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea generală) nr. 122-XV din 14.03.2003. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.248-251/699 din 05.11.2013

12.              Codul de procedură penală francez; Camera de Acuzare asimilată judecătorului de instrucţie a fost reglementată de Codul de procedură penală francez în anul 1936

13.              Codul de procedură penală german adoptat prin legea din anul 1964 modificată cu legea din 1972

14.              Codul penal al Republicii Moldova. Legea nr. 985-XV din 18.04.2002. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009

15.              Convenţia Europeană pentru Apăraera Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale din 04 noiembrie 1950. Semnată de către Republica Moldova la 13 iulie 1995, Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1298-XIII din 24 iulie 1999. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 54-55/502

16.              Cuşnir V., Doga A. Premise istorice privind incriminarea reţinerii. Закон и Жизнь, декабрь, 2013, p. 52

17.              Decizia CSJ din 06 iunie 2017. Dosarul nr. 1ra-735/2017

18.              Decizia din 19 mai 1997, C.E.D.O., Lukanov c. Bulgariei

19.              Decizia din 1976, C.E.D.O., Engel şi Alţii c. Olandei

20.              Decizia din 2002, C.E.D.O., Lavents c. Letoniei

21.              Decizia din 21 septembrie 1999, C.E.D.O., Riera Blume şi alţii c. Spaniei

22.              Declaraţia Universală a drepturilor omului din 10.12.1948. Adoptată şi proclamată de Adunarea generală a O.N.U. prin Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948 // Tratate internaţionale", 1998, volumul 1, p. 11.

23.              Dinu C. Normele de procedură civilă. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2009. 689 p. p. 244

24.              Dolea I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Comentariu aplicativ. Ed. Cartea Juridică. Chişinău, 2016, p. 466

Back to top