Introducere

Асtuаlitаtеа şi imроrtаnţа tеmеi. După 30 ani de la declararea independenţei sale, Republica Moldova a ajuns la o răscruce importantă in evoluţia sa de mai departe ca stat suveran, independent şi democratic.

De fapt, asistăm la apusul unei perioade istorice, ce s-a desfăşurat sub semnul tranziţiei Moldovei către o societate democratic, economie de piaţă, şi începutul unei noi etape în dezvoltarea politică, economic-socială a ţării noastre, ce va avea ca obiectiv strategic aderarea progresivă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE).

Acceastă accepţiune se acutizează odată ce se ştie că în data de 27 iunie 2014 a fost semnat Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, fiind ratificat de Parlamentul Republicii Moldova pe 2 iulie 2014 şi stabilind un nou cadru juridic pentru avansarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi UE spre o treaptă calitativ superioară, cea a asocierii politice şi integrării economice cu UE. În mod sigur aceste trei bonusuri: liberalizarea regimului de vize, semnarea Acordului de Asociere şi al DCFTA reprezintă condiţionalitatea pozitivă a UE faţă de Republica Moldova.

Intenţia de integrare profundă a Republicii Moldova pe arena internaţională parcurge acelaşi traseu istoric în care cu certitudine, în perioada următoare, va fi supusă unor transformări profunde dictate de noile realităţi geopolitice din regiunea noastră, mai ales, de noile cerinţe impuse de imperativul integrării europene al Republicii Moldova.

Cuprins:

Lista abrevierilor.............................................................................................................................. 3

Adnotare (în limba română)............................................................................................................ 4

Adnotare (în limba engleză)............................................................................................................ 5

Introducere...................................................................................................................................... 6

I. ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE ŞI TEORETICE PRIVIND ROLUL STATULUI ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE..................................................................................................................... 11

1.1 Istoriografia cercetării rolului statului în contextul desfăşurării relaţiilor Internaţionale contemporane......................................................................................................................................................... 11

1.2 Elucidarea şi analiza cadrului teoretic cu relevanţă asupra acţiunii statului ca participant la relaţiile internaţionale................................................................................................................................... 19

II. STATORNICIREA ŞI AFIRMAREA REPUBLCII MOLDOVA CA SUBIECT CU DREPTURI DEPLINE LA NIVEL INTERNAŢIONAL................................................................................. 28

2.1 Priorităţile politice externe ale Republicii Moldova după obţinerea independenţei................... 28

2.2 Republica Moldova în contextul dialogului extern SUA – Federaţia Rusă................................ 34

III. IMPACTUL FENOMENOLOGIEI INTEGĂRII REGIONALE ASUPRA IDENTIFICĂRII PARCURSULUI RM LA NIVEL INTERNAŢIONAL.............................................................. 39

3.1 Vectorul european al politicii externe a RM: dinamica manifestărilor şi perspectivele colaborării      39

3.2 Influenţa procesului extinderii Alianţei Nord-Atlantice asupra acţiunii internaţionale a Republicii Moldova......................................................................................................................................................... 44

 

Concluzii şi recomandări................................................................................................................. 56

Bibliografie...................................................................................................................................... 59

Bibliografie

 

1.             Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte şi R. Moldova pe de altă parte. Bruxelles, 1994. www.moldlex.md

2.             Albu N. Dimensiunea securităţii naţionale în aspectul consolidării statului moldovenesc. Securitatea şi Apărarea naţională a Republicii Moldova”. Chişinău: Ed. ARC, 2012, p. 101.

3.             Andreescu G., Stan V., Weber R., Relaţiile României cu Republica Moldova, Studii Internaţionale nr. 1, 2005, p. 11 -25

4.             Antonov V. Implicaţiile politice ale terorismului internaţional. Chişinău: AŞM 2007, p. 96

5.             Apostol S. Republica Moldova şi România: Două entităţi politice româneşti sau două state suverane?. În: Revista istorică, Ed. Academiei Române, Nr. 5-6 mai, 1995, p. 3

6.             Arseni A. Principiile regimului politic democratic - fundamentul politico-juridic al activităţii economice şi juridice eficiente. În: Materialele Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „O reformă valoroasă – factor decisiv în realizarea activităţii economice şi de drept”, Bălţi 29-30 noiembrie 2000. Chişinău, 2001, p.80-85.

7.             Bălăţel A. Moldova şi UE în contextul Politicii Europene de Vecinătate; Realizarea Planului de Acţiuni UE-Moldova. Chişinău: ADEPT, 2008, p. 2

8.             Bantuş N., Teza de doctorat: Natura juridică a teritoriului statului. http://www.cnaa.md/files/theses/2009/12993/natalia_bantus_abstract.pdf. (vizitat la 11.01.2021)

9.             Beşteliu R., Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public. Bucureşti: Editura All Beck, 2013, p. 83-90

10.         Borş V., Politica externă şi relaţiile internaţionale / Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe Socioumanistice”. - Chişinău: CEP, USM, 2001

11.         Cadrul politico-militar pentru implicarea Partenerilor în operaţiuni sub egida NATO. Disponibil pe: http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_04/20110415_ 110415-PMF.pdf (vizitat la 17.03.2021)

12.         Câmpianu, C. Avem scut antirachetă! Urmează reacţia Rusiei. În: http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/avem-scut-antiracheta--urmeaza-reactiarusiei-264780 (vizitat: 02.03.2021).

13.         Cara E. Fenomenul separatismului: metode şi mijloace de operare ale făptuitorilor, cazurile Irlanda de Nord şi Republica Moldova. În: Legea şi viaţa, 2016, nr.10, p.28

14.         Cebotari S. Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice (1991-2016). Teză de doctor habilitat în ştiinţe politice. Chişinău: USM, 2017. 246 p.

15.         Cebotari S. Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste: interese şi priorităţi. Teză de doctor în ştiinţe politice. Chişinău: USM, 2007, p. 84

16.         Cebotari S. Strategiile Federației Ruse de menținere a sferei de influență în spațiul est -european. În: Moldoscopie (probleme de analiza politica ), nr. 3(LXII), Chișinău: CEP USM, 2015, p. 142-158

17.         Cebotari S., Căldare Gh. Politica externă a Republicii MoLdova. Note de curs. Chişinău: USM, 2018, p. 59

18.         Ciobu E. Independenţa Republicii Moldova si Marile Puteri: influente şi probleme ale consolidării si afirmării internaţioale. În: Moldoscopie (Probleme de analiza politica). Univ. de Stat din Moldova. 2008, nr.1 (XL), p. 7-15.

19.         Cojocaru Gh. Politica externă a Republicii Moldova: Studii. Ediţia a doua, revăzută şi completată. Chişinău: Civitas, 2001. 320 p.

20.         Constantin V. Relaţii internaţionale politico-diplomatice contemporane. Bucureşti: Fundaţia România de Mâine, 2001. 312 p.

21.         Coropcean I., Manolache C. Securitatea naţională. În: Republica Moldova. Ed. a 2-a, revăzută şi adăugită. Chişinău: Institutul de Studii Enciclopedice, 2011. p. 716-723.

Back to top