CUPRINS

 

 

INTRODUCERE............................................................................................. 3

 

CAPITOLUL I Particularităţile instituţiei Domneşti în sec. XIV-XVII.......................................................................................................................... 7

1.1 Instituţia Domnitorului în contextul organizării teritorial-politice a Principatului Moldovei........................................................................................................... 7

1.2 Consolidarea instituţiei în perioada secolelor XV-XVI....................... 14

1.3 Ierarhia şi structura instituţiei Domneşti în secolul al XVII-lea.......... 26

 

CAPITOLUL II Reformarea instituţiei Domneşti în perioada regimului fanariot (1711-1821).......................................................... 38

2.1 Contextul politic intern şi extern la începutul sec. XVIII..................... 38

2.2 Instituţia Domniei la îmceputul regimului turco-fanariot.................... 40

2.3 Sistemul regimului fanariot în perioada an. 1774 – 1821.................... 48

 

CAPITOLUL III Instituţia Domnească în Ţara Moldovei în perioada modernă...................................................................................................... 53

3.1 Specificul instituţiei pînă la revoluţia paşoptistă (1821-1848)............. 53

3.2 Importanţa instituţiei domneşti în timpul lui A. I. Cuza....................... 59

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI................................................................. 75

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 79

ADNOTARE.................................................................................................... 82

ANEXE............................................................................................................. 83

Back to top